VAAGDHARA Team: Janjatiya Swaraj Kendra

Janjatiya Swaraj Kendra

Mr. Parmesh Patidar

Director


Vaagad Radio Team

Child Line Team

Kamlesh Bunkar

Team Member


Kanti Lal Yadav

Team Member


Shobha Soni

Team Member


Basuda Katara

Team Member